CONTACTE

TELÈFON DE CONTACTE: +34 629653809

E-MAIL de CONTACTE: info@escuraxemeneiesjordiperarnau.com

furgo

 

ÀREA DE SERVEIS

 

FORMULARI DE CONTACTE

Nom (obligatori)

Email (obligatori)

Telèfon (obligatori)

Assumpte (obligatori)

Missatge (obligatori)


Per procedir amb la seva sol·licitud ha de llegir el nostre avís de privacitat i acceptar les finalitats que cregui convenients marcant la seva casella corresponent, tingui en compte que algunes finalitats poden ser necessàries per a poder-li prestar el servei sol·licitat.

 • RESPONSABLE: Jordi Perarnau Mas.

  El responsable del tractament de les dades personals que l’usuari faciliti al accedir i utilitzar el lloc web, és, en qualitat de propietari, Jordi Perarnau Mas, amb DNI 33.945.305-L , amb domicili social a RODA DE TER (08510), Carrer Mas Monjo nº 32, telèfon: 629.65.38.09 i correu electrònic: info@escuraxemeneiesjordiperarnau.com.

  Jordi Perarnau Mas, com a responsable del tractament, es compromet a emmagatzemar i gestionar les dades personals i la informació recollida mitjançant aquesta pàgina web amb la deguda confidencialitat mentre mantingui la relació professional sorgida i la persona interessada no sol·liciti la seva supressió, i en el seu cas, per un termini no superior a 5 anys, a comptar des de la finalització de la relació comercial establerta entre l’usuari i Jordi Perarnau Mas. No obstant, el responsable del tractament podrà conservar, degudament bloquejats, les dades per atendre a possibles responsabilitats administratives o jurisdiccionals.

 • FINALITAT: gestionar la relació comercial sol·licitada.

  Les operacions, gestions i procediments tècnics, ja siguin realitzats de forma automatitzada com no automatitzada, que possibilitin la recollida, emmagatzemen, modificació, transferència i altres accions sobre les dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

  La responsable tracta les dades personals que l’usuari li facilita a través de www.escuraxemeneiesjordiperarnau.com amb la finalitat d’incloure-les a l’agenda de contactes, gestionar la relació comercial sol·licitada i utilitzar així aquesta informació com a mitjà de contacte. A més a més, el tractament d’aquestes dades recollides també implica gestionar l’enviament de la informació que ens sigui sol·licitada i poder respondre a les consultes o qüestions que l’usuari remeti a través del lloc web, facilitant a la vegada als interessats les ofertes de serveis que siguin del seu interès.

  Els camps de registre obligatoris s’han de complimentar obligatòriament per poder complir amb les finalitats mencionades anteriorment.

  L’usuari es pot oposar a l’enviament de comunicacions comercials en qualsevol moment mitjançant l’enviament d’un missatge de correu electrònic a info@escuraxemeneiesjordiperarnau.com.

 • LEGITIMACIÓ: Legitimació per Interès legítim del responsable, o d'un tercer i el seu consentiment.

  El tractament de les dades personals que proporciona l’usuari es realitza en base a les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

  El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc ja que després de la lectura de la present Política de Privacitat l’usuari queda informat, i en cas d’estar conforme, pot acceptar-la mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat de la casella que es disposa a l’efecte.

  En el cas de que l’interessat no faciliti les mencionades dades o aquestes siguin errònies o inexactes no es podrà atendre la seva sol·licitud, resultant impossible proporcionar-li la informació sol·licitada o portar a terme la contractació dels serveis. Per tant, el responsable del tractament, Jordi Perarnau Mas, quedarà exonerat de tota responsabilitat que pugui derivar-se de les conseqüències que derivin d’aquestes informacions inexactes o errònies.

 • COMUNICACIÓ: Amb caràcter general no es comunicarà aquestes dades personals a tercers.

  Amb caràcter general, Jordi Perarnau Mas no comunicarà aquestes dades personals a tercers, excepte de que la prestació del servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament i això sigui estrictament necessari per gestionar i mantenir la relació entre l’usuari i el titular, prèvia autorització expressa per part de l’usuari. Això es portarà a terme només durant el temps imprescindible per possibilitar l’execució del contracte d’encàrrec, i en les mateixes condicions i amb les mateixes responsabilitats que s’exigeixen al responsable. Un cop finalitzat l’encàrrec, l’encarregat del tractament tornarà al Responsable les dades personals i suprimirà qualsevol còpia de que disposi.

  Per altra part, només tindrà dret a accedir a aquestes dades personals els tercers amb els que Jordi Perarnau Mas tingui una obligació legal o contractual de facilitar-les, per executar ordres d’Autoritats Públiques o exercir un dret del titular davant les autoritats judicials.

 • DRETS: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets.

  L’usuari podrà exercit en tot moment, en els termes establerts a la legislació vigent, els drets de accés, rectificació o supressió de dades, sol·licitar que es limiti el tractament, oposar-se al mateix, sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com revocar el consentiment prestat, drets reconeguts en el mencionat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari dirigint-se a Jordi Perarnau Mas a través de l’enviament d’un correu electrònic a la següent direcció: info@escuraxemeneiesjordiperarnau.com o a la direcció postal: Carrer Mas Monjo nº 32, RODA DE TER (08510).

  Per l’efectiu exercici d’aquests drets, l’usuari haurà d’acreditar la seva identitat facilitant el seu nom i cognoms, fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent que acrediti la seva identitat, petició en la que es concreti la sol·licitud, direcció a efecte de notificacions, data i firma del sol·licitant.

 Accepto Política de Privacitat

CONSENTIMENTS:

Per a activitats de màrqueting i promocions: Si No